ข้อมูลติดต่อนักศึกษา

ประจำอยู่วัดใหม่บางปลากด
๕๗ หมู่ ๕ ถนนสุขสวัสดิ์ ซ.วัดใหญ่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐
วิทยากรประจำวัดฝ่ายเผยแผ่   ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำวัด   พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
รับฐานานุกรมที่จังหวัดลำปาง
พระปลัดสมบัติ   สีลธโน (เรืองทอง) 
โทร. ๐๘๑-๓๘๕๖๗๘๙ - ๐๘๑๙๘๘๙๖๘๔
vi10.sombat@gmail.com 
https://sites.google.com/site/vi
10sombat/ http://watmai9.blogspot.com/

พระครูวินัยธร ณรงค์พร วุฑฺฒิโช นิธิมงคล
vi10.narongporn@gmail.com
https://sites.google.com/site/bangkai300/home
http://bangkainainontabile.blogspot.com/

โทร.๐๘๙-๑๔๔๗๙๗๔
พระครูประสิทธิธรรมาทร เอี้ยงปาน
vi10.prasit@gmail.com

https://sites.google.com/site/prasitvi10

http://prasit1010.blogspot.com/
โทร.๐๘๕-๒๘๔๔๐๐๕

 พระชัชวาลย์ โชติปัญโญ  นาคกัน
vi10.chatcha@gmail.com

https://sites.google.com/site/vi10chatcha/

http://wattaivi10.blogspot.com/
โทร. ๐๘๑-๔๕๘๔๓๒๓พระมหาสมหมาย ขนฺติธมฺโม จำเนียรกูล
pm.sommai123@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10sommai123/
http://vi10sommai.blogspot.com/

โทร.

 พระครูบวรสาธุวัตร (สุริยา) ปวโร  โพธิ์ไกร

vi10.suriya@gmail.com

https://sites.google.com/site/vi10suriya/

http://bawornsadhuwatr.blogspot.com/

โทร. ๐๘๑๙๔๖๐๑๓๙


พระมหาสมชาย สิริภทฺโท ผลฤทธิ์
vi10.somchasi357@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10somchasi/home/
http://somchali.blogspot.com/

โท. ๐๘๔-๐๕๐๗๐๘๑
----------------------------------------------------------------

พระเอกศักดิ์ อริยวํโส  โสภิตานนท์
vi10.eakasak@gmail.com
https://sites.google.com/site/wipassna10/
http://vi10eakasak.blogspot.com/

โทร. ๐๙๕-๖๑๓๖๒๓๔
----------------------------------------------------------------

พระสุภกิจ สุปญฺโญ ธำรงค์ธนกิจ
vi10.aquare333@gmail.com
https://sites.google.com/site/supakitvi10/home
http://suppakitvi10.blogspot.com/

โทร. 0895346357
----------------------------------------------------------------

พระมหาชาติชาย ขนฺติธมฺโม มณีคำ
vi10.phraadoonnoway@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10phraadoon/home
http://maneekhamvi10.blogspot.com/

โทร.
----------------------------------------------------------------

พระปพน อินฺทปญฺโญ  ลีประโคน
vi10.phrapaphon@gmail.com
https://sites.google.com/site/paphoninthapanyo/home
http://paphonleeprakhon.blogspot.com/

โทร.
----------------------------------------------------------------

พระสมหวัง สติสมฺปนฺโน ลวดเงิน
vi10.somwang2014@gmail.com
https://sites.google.com/site/satisampanno2523/home
http://satisampanno.blogspot.com/

โทร.
----------------------------------------------------------------

พระสมวน วีรสุทฺโธ เกิดสบาย
vi10.samuan@gmail.com
https://sites.google.com/site/vipasanasamuan10
http://sonaeudtara10.blogspot.com/

โทร.
----------------------------------------------------------------

พระนรงค์ ชุตินฺธโร  พูลสวัสดิ์
vi10narong@gmail.com
https://sites.google.com/site/chutinvi10/home
http://vipasana10.blogspot.com/

โทร.
----------------------------------------------------------------

พระอำนาจ สีลสํวโร ดอกคำ
vi10.seerasangwaro@gmail.com
https://sites.google.com/site/amnatsrswr/
http://seerasawaro.blogspot.com/

โทร. ๐๘๙-๕๒๓๒๓๘๑
----------------------------------------------------------------

พระธีรเมธ จนฺทวํโส กอบุตร
vi10.kuitarking07@gmail.com
https://sites.google.com/site/gkuitarking/
http://guitarking07.blogspot.com/

โทร. ๐๘๘-๑๖๖๗๙๒๒
----------------------------------------------------------------

พระเทวะฤทธิ์ กวินฺโท เหมือยประกอบ
vi10.tewarit@gmail.com
https://sites.google.com/site/minvipasana10/
http://kavinto.blogspot.com/

โทร. ๐๙๕-๗๘๐๓๘๗๓
----------------------------------------------------------------

พระนันทวัฒน์ อคฺคธมฺโม เตชเอี่ยมสกุล
vi10.nantawat@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10nantawat
http://pranantawat-vi10.blogspot.com/

โทร. ๐๘๐-๔๖๕๑๙๙๕
----------------------------------------------------------------

พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก วรรธน์นศรี
vi10.khampeethep@gmail.com
https://sites.google.com/site/vipassanaversion10/home
http://tepsaphansoong.blogspot.com/

โทร.๐๕๗-๖๙๙๘๕๙๓ - ๐๙๕-๕๖๙๖๔๔๘
----------------------------------------------------------------

พระอินทรปกรณ์ ฐิตสุโภ ตรีไวทยานนท์
vi10.inthrapakorn@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10jokemaster/home
http://vi10-inthrapakorn.blogspot.com/

โทร. ๐๙๒-๖๔๕๖๓๕๙
----------------------------------------------------------------

พระสุขุม พลธโร อุดมไพบูลย์วงศ์
phaladharo@gmail.com
https://sites.google.com/site/phaladharo/
http://vipassana5038.blogspot.com/

โทร. ๐๙๕-๕๔๘๔๕๘๕
----------------------------------------------------------------

แม่ชีนนทพร โสภณ
vi10.nonsophon@gmail.com
https://sites.google.com/site/nonthapornvi10/
http://vimutidhamaram.blogspot.com/
โทร. ๐๘๖-๓๔๔๑๕๖๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น