วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติวัดใหม่บางปลากด


ภาพวิหารหลวงพ่อมงคลนพพระคุณ
วิวภาพรวมวิหารและศาลาการเปรียญ
ศาลาเปรียญบูรณะขึ้นใหม่


ประวัติ วัดใหม่
            วัดใหม่  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗  หมู่ที่ ๕ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดคณะ สงฆ์มหานิกาย 
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา
อาณาเขต                            ทิศเหนือ                                  จดที่ดินของเอกชน
                                    ทิศใต้                                       จดคลองบางปลากด
                                    ทิศตะวันออก                          จดคลองบางปลากด
                                    ทิศตะวันตก                            จดที่ดินของเอกชน
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
            อุโบสถ                         กว้าง ๘ เมตร  ยาว  ๒๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๖
            วิหารตรีมุข                  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
            ศาลาการเปรียญ           สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๔   เป็นอาคารคอนกรีต
                                                เสริมเหล็ก  ๒ ชั้น
            ศาลาบำเพ็ญกุศล         จำนวน ๑ หลัง  กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐
                                                เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว
            กุฏิสงฆ์                               จำนวน  ๕ หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ได้แก่
เสนาสนะอื่นๆ               หอระฆัง,  หอฉัน,  ฌาปนสถาน,  และสุสานบรรจุศพ ฯลฯเป็นต้น
ปูชนียวัตถุ       
-         พระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย  หน้าตักกว้าง ๓  ศอก
        นิ้ว  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๗
-         พระประธานประจำวิหาร ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่คู่กับวัดใหม่มาช้านาน นามว่า  "หลวงพ่อมงคลนพคุณ" หน้าตักกว้าง  ๑  ศอกเศษ
-         รูปหล่อ หลวงปู่นาม   ปภสฺสโร    อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่ 
วัดใหม่         ได้ก่อตั้งวัดเมื่อวันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๐๐  ใน  รัชกาลที่  ๔  ชาวบ้านจะเรียกอีกนามว่า   “วัดใหม่บางปลากด”  โดยเอา ชื่อตำบลต่อเข้ากับนามของวัด      วัดใหม่      ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๔๐ เมตร  ยาว  ๘๐ เมตร
การบริหารปกครอง
            มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ  ตามลำดับ  ดังนี้
๑.  พระอธิการฉ่าง                               ๒. พระอธิการบาง
๓. พระอธิการโสม                              ๔. พระอธิการอ่อง
๕. พระอธิการผัน                                ๖. พระอธิการเป๋า
๗. พระอธิการนาม  ปภสฺสโร             ๘. พระมหาผิน 
๙. พระครูสมุทรกิจโกศล                   
๑๐. พระปลัดปิฎกวัฒน์  กิตฺติวุฑโฒ (นาเรต รุ่งทิม)

            ปัจจุบันวัดใหม่  มี  พระครูวิธานกิตติวัฒน์    เป็นเจ้าอาวาส  ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นเอก   เข้ามาบริหารปกครองดูแลวัดใหม่ และได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาพระธรรมวินัยโดยมีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  เปิดทำการสอนมา  ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๑๒  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น