วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติเจ้าอาวาสวัดใหม่ โดยสังเขปประวัติโดยสังเขป
พระครูวิธานกิตติวัฒน์    (นาเรต   กิตฺติวุฑฺโฒ )
(น.ธ.เอก, ป.บส. พธบ.)
เจ้าอาวาสวัดใหม่บางปลากด
ชาติภูมิ
            สถานะเดิม  ชื่อ  นาเรต  นามสกุล  รุ่งทิม  เกิด  ๒ ฯ ๕ ค่ำ ปี มะเส็ง  วันที่ ๑๕ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๐๘  ชื่อบิดา นายสมาน  นามสกุล รุ่งทิม  ชื่อมารดา  นางละม่อม  นามสกุล  ผู้ปลื้ม บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ ๖  ตำบลในคลองบางปลากด   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ
อุปสมบท
            อุปสมบท วันที่  ๑๔ เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๘   วัดใหม่  ตำบลในคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์    จังหวัดสมุทรปราการ
พระอุปัชฌาย์  พระครูสิริโชติวัฒน์    วัดคู่สร้าง     ตำบลในคลองบางปลากด     อำเภอพระสมุทรเจดีย์     จังหวัดสมุทรปราการ
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุห์ไปล่  กนฺตวีโร วัดคู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทร-เจดีย์     จังหวัดสมุทรปราการ
พระอนุสาวนาจารย์   พระครูสมุทรกิจโกศล   วัดใหม่   ตำบลในคลองบางปลากด    อำเภอพระสมุทร-เจดีย์    จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยฐานะ
พ.ศ.  ๒๕๓๐               สอบได้นักธรรมชั้นเอก    สำนักเรียนคณะจังหวัด  
                                    จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ.  ๒๕๔๓              สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนย์การศึกษานอก
                                                โรงเรียนอำเภอพระสมุทเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
            พ.ศ.  ๒๕๕๒              สอบได้ประกาศนียบัตร  การบริหารกิจการคณะสงฆ์
                                                (ป.บส.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                                วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส  วัดพิชยญาติการาม   เขตคลองสาน
                                                กรุงเทพมหานคร
            พ.ศ. ๒๕๕๖                สำเร็จ  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                                วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส  วัดพิชยญาติการาม   เขตคลองสาน
                                                กรุงเทพมหานคร
            ปัจจุบัน                       จบการศึกษาปริญญาตรี  คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชา
                                                พระพุทธศาสนา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช –
                                                วิทยาลัย  ศูนย์วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร
ความชำนาญ  (พิเศษ)
-           ชำนาญในการก่อสร้าง  และนวกรรม
งานปกครอง
            พ.ศ.   ๒๕๓๗             เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่     ตำบลในคลองบางปลากด
                                                อำเภอพระสมุทรเจดีย์    จังหวัดสมุทรปราการ
            พ.ศ.  ๒๕๔๑               เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่     ตำบลในคลองบางปลากด
                                                อำเภอพระสมุทรเจดีย์    จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ.  ๒๕๔๙               เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.  ๒๕๕๐               เป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่ ตำบลในคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์    จังหวัดสมุทรปราการ
งานด้านการศาสนศึกษา
พ.ศ.  ๒๕๓๗              เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ.  ๒๕๔๙               เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ.  ๒๕๕๐               เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่  อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
งานการศึกษาสงเคราะห์
พ.ศ.  ๒๕๕๑-             ปัจจุบัน  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  โดยการมอบทุน
                                    การศึกษาแก่นักเรียนนักธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา
                                    มัธยมศึกษา  รวมถึงพระภิกษุสามเณรมาโดยตลอด
พ.ศ.  ๒๕๕๔              จัดพิมพ์หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปลเผยแผ่ และ จัด
                                    สวดมนต์เจริญภาวนา เป็นประจำทุกวันอาทิตย์
งานด้านสาธารณูปการ
            พ.ศ.  ๒๕๕๐ -            ปัจจุบัน ดำเนินการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ วิหารตรีมุข กุฏิ  ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาการเปรียญ  หอฉันอาหาร   ฌาปนสถาน รวมถึงเสนาสนะและถาวรวัตถุสำคัญอื่น ๆ ของวัดใหม่ ให้เรียบร้อย สะดวกและเพียงพอต่อประโยชน์ ใช้สอย  สำหรับการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์  ตลอดจน จัดโครงการต่างๆ เช่น ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ ๕   ธันวาคม   วันแม่  ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี และกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ของ พุทธศาสาสนิกชนและประชาชนโดยทั่วไป
งานด้านการสาธารณสงเคราะห์
            พ.ศ.  ๒๕๕๐ -            ปัจจุบัน  ได้บริจาคสมทบทุนและเป็นประธานในการบำเพ็ญสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น บริจาคสมทบทุนทอดผ้าป่าบำรุงโรงพยาบาล พุทธมณฑล โรงเรียน เป็นต้น
งานการเผยแผ่
            พ.ศ.  ๒๕๕๐               ปัจจุบัน  เป็นพระธรรมกถึกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนวัดใหม่
เป็นประจำวันทุกวันพระ  ทั้งในและนอกพรรษา และวันสำคัญทาง -พระพุทธศาสนา
            พ.ศ.  ๒๕๕๒              เป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
สมณศักดิ์
            พ.ศ.  ๒๕๔๓              ได้รับแต่งตั้งเป็น  พระฐานานุกรม  ของ  พระครูมงคลรัตนวัฒน์  
วัดพระพุทธบาท เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี
                                                ที่     “พระปลัด”
            พ.ศ.  ๒๕๕๒              ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูฐานานุกรมของ พระราชกิตติรังสี  
เจ้าอาวาสวัดเพียนาม และรองเจ้าคณะจังหวัดศรีเกษ ที่   “ พระครูปลัด “
            พ.ศ.  ๒๕๕๔              ได้รับแต่งตั้งเป็น         พระครูฐานานุกรมชั้นธรรม
                                                ของ พระธรรมปิฎก   เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท  และ
                                                เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ที่    “ พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ “
            พ.ศ. ๒๕๕๕               ได้รับทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์
                                                เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
                                                ชั้นเอก ในราชทินนาม ที่.... พระครูวิธานกิตติวัฒน์....
             


            .  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น