วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติเจ้าอาวาสวัดใหม่ โดยสังเขปประวัติโดยสังเขป
พระครูวิธานกิตติวัฒน์    (นาเรต   กิตฺติวุฑฺโฒ )
(น.ธ.เอก, ป.บส. พธบ.)
เจ้าอาวาสวัดใหม่บางปลากด
ชาติภูมิ
            สถานะเดิม  ชื่อ  นาเรต  นามสกุล  รุ่งทิม  เกิด  ๒ ฯ ๕ ค่ำ ปี มะเส็ง  วันที่ ๑๕ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๐๘  ชื่อบิดา นายสมาน  นามสกุล รุ่งทิม  ชื่อมารดา  นางละม่อม  นามสกุล  ผู้ปลื้ม บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ ๖  ตำบลในคลองบางปลากด   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ
อุปสมบท
            อุปสมบท วันที่  ๑๔ เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๘   วัดใหม่  ตำบลในคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์    จังหวัดสมุทรปราการ
พระอุปัชฌาย์  พระครูสิริโชติวัฒน์    วัดคู่สร้าง     ตำบลในคลองบางปลากด     อำเภอพระสมุทรเจดีย์     จังหวัดสมุทรปราการ
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุห์ไปล่  กนฺตวีโร วัดคู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทร-เจดีย์     จังหวัดสมุทรปราการ
พระอนุสาวนาจารย์   พระครูสมุทรกิจโกศล   วัดใหม่   ตำบลในคลองบางปลากด    อำเภอพระสมุทร-เจดีย์    จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยฐานะ
พ.ศ.  ๒๕๓๐               สอบได้นักธรรมชั้นเอก    สำนักเรียนคณะจังหวัด  
                                    จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ.  ๒๕๔๓              สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนย์การศึกษานอก
                                                โรงเรียนอำเภอพระสมุทเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
            พ.ศ.  ๒๕๕๒              สอบได้ประกาศนียบัตร  การบริหารกิจการคณะสงฆ์
                                                (ป.บส.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                                วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส  วัดพิชยญาติการาม   เขตคลองสาน
                                                กรุงเทพมหานคร
            พ.ศ. ๒๕๕๖                สำเร็จ  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                                วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส  วัดพิชยญาติการาม   เขตคลองสาน
                                                กรุงเทพมหานคร
            ปัจจุบัน                       จบการศึกษาปริญญาตรี  คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชา
                                                พระพุทธศาสนา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช –
                                                วิทยาลัย  ศูนย์วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร
ความชำนาญ  (พิเศษ)
-           ชำนาญในการก่อสร้าง  และนวกรรม
งานปกครอง
            พ.ศ.   ๒๕๓๗             เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่     ตำบลในคลองบางปลากด
                                                อำเภอพระสมุทรเจดีย์    จังหวัดสมุทรปราการ
            พ.ศ.  ๒๕๔๑               เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่     ตำบลในคลองบางปลากด
                                                อำเภอพระสมุทรเจดีย์    จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ.  ๒๕๔๙               เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.  ๒๕๕๐               เป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่ ตำบลในคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์    จังหวัดสมุทรปราการ
งานด้านการศาสนศึกษา
พ.ศ.  ๒๕๓๗              เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ.  ๒๕๔๙               เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ.  ๒๕๕๐               เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่  อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
งานการศึกษาสงเคราะห์
พ.ศ.  ๒๕๕๑-             ปัจจุบัน  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  โดยการมอบทุน
                                    การศึกษาแก่นักเรียนนักธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา
                                    มัธยมศึกษา  รวมถึงพระภิกษุสามเณรมาโดยตลอด
พ.ศ.  ๒๕๕๔              จัดพิมพ์หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปลเผยแผ่ และ จัด
                                    สวดมนต์เจริญภาวนา เป็นประจำทุกวันอาทิตย์
งานด้านสาธารณูปการ
            พ.ศ.  ๒๕๕๐ -            ปัจจุบัน ดำเนินการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ วิหารตรีมุข กุฏิ  ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาการเปรียญ  หอฉันอาหาร   ฌาปนสถาน รวมถึงเสนาสนะและถาวรวัตถุสำคัญอื่น ๆ ของวัดใหม่ ให้เรียบร้อย สะดวกและเพียงพอต่อประโยชน์ ใช้สอย  สำหรับการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์  ตลอดจน จัดโครงการต่างๆ เช่น ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ ๕   ธันวาคม   วันแม่  ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี และกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ของ พุทธศาสาสนิกชนและประชาชนโดยทั่วไป
งานด้านการสาธารณสงเคราะห์
            พ.ศ.  ๒๕๕๐ -            ปัจจุบัน  ได้บริจาคสมทบทุนและเป็นประธานในการบำเพ็ญสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น บริจาคสมทบทุนทอดผ้าป่าบำรุงโรงพยาบาล พุทธมณฑล โรงเรียน เป็นต้น
งานการเผยแผ่
            พ.ศ.  ๒๕๕๐               ปัจจุบัน  เป็นพระธรรมกถึกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนวัดใหม่
เป็นประจำวันทุกวันพระ  ทั้งในและนอกพรรษา และวันสำคัญทาง -พระพุทธศาสนา
            พ.ศ.  ๒๕๕๒              เป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
สมณศักดิ์
            พ.ศ.  ๒๕๔๓              ได้รับแต่งตั้งเป็น  พระฐานานุกรม  ของ  พระครูมงคลรัตนวัฒน์  
วัดพระพุทธบาท เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี
                                                ที่     “พระปลัด”
            พ.ศ.  ๒๕๕๒              ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูฐานานุกรมของ พระราชกิตติรังสี  
เจ้าอาวาสวัดเพียนาม และรองเจ้าคณะจังหวัดศรีเกษ ที่   “ พระครูปลัด “
            พ.ศ.  ๒๕๕๔              ได้รับแต่งตั้งเป็น         พระครูฐานานุกรมชั้นธรรม
                                                ของ พระธรรมปิฎก   เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท  และ
                                                เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ที่    “ พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ “
            พ.ศ. ๒๕๕๕               ได้รับทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์
                                                เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
                                                ชั้นเอก ในราชทินนาม ที่.... พระครูวิธานกิตติวัฒน์....
             


            .  

ประวัติวัดใหม่บางปลากด


ภาพวิหารหลวงพ่อมงคลนพพระคุณ
วิวภาพรวมวิหารและศาลาการเปรียญ
ศาลาเปรียญบูรณะขึ้นใหม่


ประวัติ วัดใหม่
            วัดใหม่  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗  หมู่ที่ ๕ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดคณะ สงฆ์มหานิกาย 
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา
อาณาเขต                            ทิศเหนือ                                  จดที่ดินของเอกชน
                                    ทิศใต้                                       จดคลองบางปลากด
                                    ทิศตะวันออก                          จดคลองบางปลากด
                                    ทิศตะวันตก                            จดที่ดินของเอกชน
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
            อุโบสถ                         กว้าง ๘ เมตร  ยาว  ๒๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๖
            วิหารตรีมุข                  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
            ศาลาการเปรียญ           สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๔   เป็นอาคารคอนกรีต
                                                เสริมเหล็ก  ๒ ชั้น
            ศาลาบำเพ็ญกุศล         จำนวน ๑ หลัง  กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐
                                                เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว
            กุฏิสงฆ์                               จำนวน  ๕ หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ได้แก่
เสนาสนะอื่นๆ               หอระฆัง,  หอฉัน,  ฌาปนสถาน,  และสุสานบรรจุศพ ฯลฯเป็นต้น
ปูชนียวัตถุ       
-         พระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย  หน้าตักกว้าง ๓  ศอก
        นิ้ว  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๗
-         พระประธานประจำวิหาร ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่คู่กับวัดใหม่มาช้านาน นามว่า  "หลวงพ่อมงคลนพคุณ" หน้าตักกว้าง  ๑  ศอกเศษ
-         รูปหล่อ หลวงปู่นาม   ปภสฺสโร    อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่ 
วัดใหม่         ได้ก่อตั้งวัดเมื่อวันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๐๐  ใน  รัชกาลที่  ๔  ชาวบ้านจะเรียกอีกนามว่า   “วัดใหม่บางปลากด”  โดยเอา ชื่อตำบลต่อเข้ากับนามของวัด      วัดใหม่      ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๔๐ เมตร  ยาว  ๘๐ เมตร
การบริหารปกครอง
            มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ  ตามลำดับ  ดังนี้
๑.  พระอธิการฉ่าง                               ๒. พระอธิการบาง
๓. พระอธิการโสม                              ๔. พระอธิการอ่อง
๕. พระอธิการผัน                                ๖. พระอธิการเป๋า
๗. พระอธิการนาม  ปภสฺสโร             ๘. พระมหาผิน 
๙. พระครูสมุทรกิจโกศล                   
๑๐. พระปลัดปิฎกวัฒน์  กิตฺติวุฑโฒ (นาเรต รุ่งทิม)

            ปัจจุบันวัดใหม่  มี  พระครูวิธานกิตติวัฒน์    เป็นเจ้าอาวาส  ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นเอก   เข้ามาบริหารปกครองดูแลวัดใหม่ และได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาพระธรรมวินัยโดยมีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  เปิดทำการสอนมา  ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๑๒  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน


วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความหมายวิปัสสนาภาวนา

วิปัสสนาภาวนา

วิ ( วิเศษ , แจ้ง ฯ. ) + ปสฺสนา ( เห็น ) + ภาวนา ( การอบรม , การเจริญ )

การอบรมเพื่อความเห็นแจ้ง , การเจริญปัญญาเพื่อเห็นอย่างวิเศษ หมายถึง

การเจริญปัญญาเพื่อเห็นแจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริงตามลำดับขั้น จากขั้นต้น

คือ การอบรมสติปัฏฐาน เป็นการเจริญวิปัสสนาเพื่อเห็นแจ้งลักษณะของนามธรรมและ

รูปธรรม จนสติปัฏฐานถึงความสมบูรณ์ วิปัสสนาญานซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นพร้อม

กับมหากุศลจิตญาณสัมปยุตต์ จึงเกิดขึ้นเห็นสภาพธรรมอย่างวิเศษ คือประจักษ์แจ้ง

ไตรลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม วิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้น

ของปัญญาที่เจริญยิ่งขึ้น ตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่ ๑ ( นามรูปปริจเฉทญาณ ) จนถึง

วิปัสสนาญาณที่ ๑๒ ( อนุโลมญาณ ) จะมีสังขารคือนามธรรมและรูปธรรมเป็นอารมณ์

วิปัสสนาญาณที่ ๑๓ ( โคตรภูญาณ ) วิปัสสนาญาณที่ ๑๔ ( มรรคญาณ ) วิปัสสนา

ญาณที่ ๑๕ ( ผลญาณ ) มีวิสังขารคือพระนิพพานเป็นอารมณ์ วิปัสสนาญาณที่ ๑๖

( ปัจจเวกขณญาณ ) มีมรรคจิต ผลจิต พระนิพพาน กิเลสที่ละแล้ว และกิเลสที่เหลือ

อยู่ เป็นอารมณ์